Ennen ja nyt

Tällä palstalla nostetaan esiin ajankohtaisasioita ensihoitoalan ja ensihoitoalan liiton historiasta sekä nykypäivästä. Historia luo katsauksen myös liiton toiminnan kehittymiseen.

ENNEN:

Liiton nimi vuonna 1992 oli Suomen Ensihoitajaliitto ry ja jäsenlehti oli jo saanut nimekseen nykyisen Ensihoitaja-lehti nimen. Liiton puheenjohtajana toimi Heikki Sederholm.

Ensihoitaja 2/1992 -lehden keskeinen sisältö oli:

·         Psyykkinen hoito ensihoidossa

·         Hämeen läänin sairaankuljetuksen kehittämissuunnitelma

·         Pulssioksimetri, CPAP ja ventilointi ensihoidossa

·         Kipsi- ja lääkeapua rajantakaiseen Karjalaan

·         Lääkkeet ovat osa hätätilapotilaan ensihoitoa

Vuonna 1992 oli sairaankuljetussäännös lausuntokierroksella. Säännösesityksessä sairaankuljetus tulisi osaksi terveydenhuoltoa. Sairaankuljetussäädöstyöryhmä ehdotti lääkinnällisen pelastustoimen ja sairaankuljetustoiminnan säätämistä osaksi porrastettua terveydenhoitojärjestelmää ja potilaan hoitoa. Muutokset esityksen nojalla tehtäisiin erikoissairaanhoitolakiin, kansanterveyslakiin, yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin sekä luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettuun lakiin. Työryhmä myös ehdotti, että säädettäisiin erillinen sairaankuljetusasetus.

 

NYT:


Ensihoidon tutkintovastaava Patrik Nyström (Yrkehögskolan Arcada) on valittu ensihoitaja AMK -koulutusverkoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin lehtori Juhani Seppälä (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 1.1.2017 alkaen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu).

 

Uusi Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Ne ovat internetissä kaikkien saatavilla: www.kaypahoito.fi

·         Aivoinfarkti ja TIA

 

Kansalaisaloite poliisin resurssien turvaamisesta lailla

Aloite on kerännyt tähän mennessä 17 000 kannatusta. Aikaa 50 000 kannatuksen keräämiseen on vielä tammikuun alkupuolelle. Mikäli tarvittava kannatus saadaan kerättyä, on eduskunnan otettava aloite käsiteltäväksi. Suomen Ensihoitoalan Liitto tunnustaa aloitteen tärkeyden, poliisien määrällä on suora vaikutus ensihoitoalalla työskentelevien turvallisuuteen. Aloitetta voi käydä kannattamassa osoitteessa: www.kansalaisaloite.fi

 

VALVIRA: Ensihoidon liian korkea kuljetuskynnys voi vaarantaa potilasturvallisuuden

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto, joka ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa, alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa.

Valvira on valvontatehtäviään hoitaessaan todennut, että ensihoidon arvioinnin perusteella on jätetty kuljettamatta myös sellaisia potilaita, jotka olisivat selkeästi tarvinneet lääkärin tutkimusta ja hoitoa päivystysyksikössä. Ensihoidon liian korkea kuljetuskynnys voi vaarantaa potilasturvallisuuden.

Valviran näkemyksen mukaan kuljettamattajättämispäätöksiin liittyviä riskejä ei ole otettu riittävästi huomioon ensihoitopalvelun kehittämiseen liittyvissä suunnitelmissa ja kustannussäästöodotusten perusteella tehdyissä kehittämisehdotuksissa. Epätarkoituksenmukaisia hätäkeskussoittoja ja ensihoidon hälytyksiä tulisi ensisijaisesti vähentää lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinneuvontaa, pitkäaikaishoidon ja -hoivapalvelujen lääkäripalveluita ja kotihoidon kykyä tuottaa asiakkailleen terveydenhuollon palveluja myös akuuteissa tilanteissa.

Ensihoito on potilasturvallisuuden näkökulmasta erittäin vaativaa ja kriittistä toimintaa ja edellyttää vahvaa osaamista ja kokemusta. Kaikilla ensihoidon yksiköillä on oltava käytössään riittävän tarkat ohjeet ja koulutus kuljettamattajättämispäätösten potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

 

Lue palstan muu sisältö Ensihoitaja 4/2016 –lehdestä!