Ensihoidon johtamisen erityispätevyys

Erityispätevyysjärjestelmä on  Tehyn ja sen yhteistyöjäsenjärjestöjen yhdessä ylläpitämä rakenne- ja asiantuntijuusalueeseen liittyvän osaamisen tunnistamisjärjestelmä. 

SEHL ry yhdessä Tehy ry:n ja sen yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa on päättänyt laatia johtamisen erityispätevyys -kriteeristön. Johtamisen erityispätevyys -tunnustuksen saanut henkilö voi hyödyntää sitä oman urakehityksensä suunnitteluun, työtehtävien vaativuuden osoittamiseen ja siten myös perusteeksi palkkauksen positiiviseen kehittymiseen. 

Hakijan tulee olla SEHL ry:n jäsen. Erityispätevyys edellyttää vahvan kliinisen osaamisen lisäksi alan teoreettista hallintaa ja vahvat näytöt aktiivisesta toiminnasta ensihoidon johtamistiedon ja -osaamisen kehittäjänä, kouluttajana ja välittäjänä. 

Kehittyvässä terveydenhuollossa tarvitaan yhä enemmän ja yhä useammanlaista erityisosaamista, joihin kaikkiin ei välttämättä ole tarjolla muodollista koulutusta. Erityispätevyysjärjestelmä tarjoaa jäsenille vaihtoehtoisen mahdollisuuden osoittaa ja tuoda näkyväksi hankkimansa ammatillinen erityisosaaminen niilläkin erityispätevyyden alueilla, joihin ei ole tarjolla muodollista koulutusta. 

Johtamisen erityispätevyyden kriteerien täyttymisen hakija osoittaa hakemuslomakkeen ja portfolion avulla. Portfolio toimii osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin välineenä. Portfoliossa hakija perustelee hakemuksensa sekä kuvaa suunnitelmat siitä, miten hän hyödyntää erityisosaamistaan johtamis- ja kehittämistoiminnassaan sekä ylläpitää ja kehittää osaamistaan. 

Arvioinnin kohteina ovat koulutus, työkokemus ja johtamisen eri osa-alueet. Hakija osoittaa osaamisensa näytöillä neljältä johtamisen osa-alueelta. Hakijalla pitää olla suoritettuna terveydenhuoltoalan tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen alalta vähintään viiden (5) vuoden työkokemus, josta vähintään kolme (3) vuotta johtamistehtävissä viimeisen viiden vuoden aikana. Erityispätevyys edellyttää: 

  1. vahvaa asiantuntijuusalueeseensa liittyvää osaamista ja teoreettista hallintaa sekä
  2. näyttöjä asiakaslähtöisen toiminnan johtamisesta, 
  3. vaikuttamisesta verkostoyhteistyössä ja 
  4. toiminnan jatkuvasta uudistamisesta ja kehittämisestä.

Ensihoidon johtamisen erityispätevyys -hakemus käsitellään Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen johtamisen erikoispätevyysjärjestelmän arviointineuvostossa. Johtamisen erityispätevyysnimikkeen myöntää aina Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt yhdessä. Myönnetystä erityispätevyydestä annetaan todistus.

Johtamisen erityispätevyyden hakuaika on kerran vuodessa. Hakuajoista ilmoitetaan SEHL ry:n internetsivuilla ja Ensihoitaja –lehdessä. Johtamisen erityispätevyys –hakemuksen käsittely on maksullista, Tarkemmat tiedot hakuajasta ja –hinnasta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja erityispätevyydestä ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelut arviointineuvoston SEHL ry:n edustajalta:

timo.hurskainen@sehl.fi