Suomen Ensihoitoalan Liitto ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018, vuosikokoukseen 2019 asti

YLEISTÄ

Liitto korostaa ensihoidon olevan kaikkea akuuttia hoitotyötä, niin ensihoitopalvelun yksiköissä kuin päivystyksissäkin. Ensihoito kriittisesti sairaalla potilaalla ulottuu kentältä aina leikkaussaliin tai teho-osastolle/valvontayksikköön asti.

Toimintakauden keskeisenä teemana on jäsenistön ammatillinen edunvalvonta Suomessa. Vuoden 2018 teemana on työturvallisuus ja erityisesti ensihoidon henkilöstön työturvallisuus kentällä. Helmikuussa 2018 alkoi yhteistyöprojekti SPAL:n kanssa rikoslain uudistamiseksi ja tätä jatketaan toimintakauden aikana. Työturvallisuuden on todettu olevan laaja kokonaisuus ja sen parantamiseksi annamme täyden panostuksen, yhteistyössä eri ammattiliittojen ja muiden toimijoiden kanssa. Liitto jatkaa terveydenhuoltolain ja asetusten toteutumisen seurantaa sekä seuraamme päivystysasetuksen vaikutusta ensihoitopalvelun tehtäväkenttään.

Immobilisaatiohoidon osaamisen arvostusta korostetaan. Tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden varmistaminen koulutuksissa, työelämässä, työturvallisuudessa sekä työhyvinvoinnissa kuuluvat liiton ensisijaisiin tehtäviin.

Olemme mukana valtakunnallisissa akuuttihoitoa koskevissa hankkeissa. Liitolla on edustus Tehy ry:n ensihoitotyöryhmässä.

JÄSENISTÖ

Jäsenistöä kannustetaan työelämässä sekä opiskelussa. Liitto ajaa jäsenistönsä asioita mm. parempien työolosuhteiden, turvallisuuden ja valtakunnallisen yhdenvertaisuuden puolesta.

Hallitus ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin ensihoidon teemoihin julkilausumilla ja kannanotoilla. Yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa valitaan Vuoden 2018 Ensihoitaja.

Yhteydenpitoa jäsenistöön lisätään ja liittoa tuodaan esille sairaalan sisäisessä ensihoidossa työskenteleville aiempaa enemmän. Yhteistyötä eri ammattiliittojen sekä Tehyn kanssa vahvistetaan.

KOULUTUS

Tutkintorakennemuutoksissa ja koulutuksien kehittämisessä olemme liittona mukana työelämän tarpeiden vaatimusten mukaisesti. Olemme aktiivisesti mukana ensihoitaja AMK -koulutuksen säilyttämiseksi nykymuotoisena. Perustason ensihoidon koulutuskokeilun pohjalta on tullut uusi perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja. Uudistetut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018. Seuraamme koulutuksen toteutumista aktiivisesti.

Liitto järjestää keväällä 2018 kaksipäiväiset Ensihoitopäivät Vantaalla ja keväällä 2019 Mikkelissä. Päivien pääteemana Vantaalla on turvallisuus ensi- ja akuuttihoitotyön toimintaympäristössä.

AMMATILLISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN

Olemme liittona mukana ensihoidon tutkimustyön ja hankkeiden tukemisessa. Tarkastelemme kriittisesti lisäkoulutuksien sisältöjä. Jäsenistöllä on mahdollisuus anoa avustuksia erilaisiin ensihoitoon liittyviin hankkeisiin.

Immobilisaatiohoidon- ja johtamisen erityispätevyyttä on jäsenistöllä mahdollisuus hakea erikseen ilmoitettuina hakuaikoina ja ensihoidon erityispätevyyden selvitystyötä jatketaan.

PAIKALLISYHDISTYKSET

Hallituksen aluekoordinaattorit huolehtivat yhteydenpidosta paikallisyhdistyksiin ja pyrkivät tulevan toimintakauden aikana vahvistamaan viime kaudella kasatun yhdyshenkilö verkoston toimintaa. Liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa ja niiden perustamista.

OPISKELIJATYÖ

Olemme aktiivisesti yhteydessä alan oppilaitoksiin ja opiskelijoihin. Hallituksen edustajat käyvät esittelemässä liiton toimintaa terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa sekä kertomassa alan eri työmahdollisuuksista.

TIEDOTUSTOIMINTA

Liitto julkaisee 4 Ensihoitaja-lehteä vuonna 2018. Ensihoitaja-lehti toimii liiton pääasiallisena painettuna tiedotusvälineenä.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen www.sehl.fi internetsivuilla sekä Facebookissa ja Instagramissa.

Tiedotusta lisätään jäsenistölle ja kuntapäättäjille.

TALOUDELLINEN JA AMMATILLINEN EDUNVALVONTA

Liitto hoitaa ammatillista edunvalvontaa yhteistyössä Tehy ry:n kanssa. Jäsenistön taloudellisen edunvalvonnan hoitaa Tehy, mikäli jäsen on myös Tehyn jäsen.

Jäsenistöä puhuttaviin alan juridisiin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia ja ottamaan kantaa. Korostetaan jäsenistölle mikä on Tehy ry:n ja SEHL ry:n työnjako edunvalvonnassa. Luottamusmieskoulutuksia paikallistasolla tuetaan ja työehtosopimukseen liittyvistä asioista tiedotetaan ajantasaisesti.

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry

Hallitus