Eduskunnalle on jätetty lakialoite, jossa ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi säännös ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta.

Lakialoite
Rikoslain muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi säännös terveydenhuoltoon kuuluvan ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta. Säännöksen mukaan, joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa ensihoitotehtävää suorittavaa henkilöä vastaan, on tuomittava ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Toiseksi ehdotetaan säännöstä ensihoitotehtävää suorittavan henkilön vastustamisesta. Tämän mukaan, jos ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava ensihoitotehtävää suorittavan henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Myös ensivastetoiminta on edellä mainituissa tapauksissa osa ensihoitopalvelua. Ensivastetehtäviä suorittavat käytännössä pelastuslaitokset sekä sopimuspalokuntalaiset.

 

Perustelut

Ensihoidossa sattuu vuosittain ainakin useita satoja uhka- ja väkivaltatilanteita. Myös ensivastetehtävissä väkivallan tai sen uhan kohtaamisen riski on merkittävä. Ns. hälytyskelpoisia ja ensivastetehtäviin osallistuvia sopimuspalokuntalaisia on Suomessa noin 14000 henkilöä.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston seuraamien tietojen mukaan väkivallan uhka on lisääntynyt viime vuosina. Tarkkaa kokonaiskuvaa ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta ei ole, sillä lukuisten läheltä piti -tapausten epäillään jäävän raportoimatta. Ensihoitoalan Liitto toteutti vuoden vaihteessa kyselyn, jonka tulokset julkaistiin 12.2.2018. Vastaajia oli 377, joista yli 90 % kertoi kokeneen työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs eli 25 % oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.

Ensihoitajat suorittavat julkista tehtävää ja auttavat välittömän avun tarpeessa olevia hädänalaisia ihmisiä. Rikoslaissa ei säädetä ensihoitajia koskevasta väkivaltaisesta vastustamisesta, vaan kyse näissä tapauksissa on pahoinpitelystä. Tämä on havaittu ongelmaksi ja annetut tuomiot näistä pahoinpitelyistä ovat olleet yleensä sakkoa. Rikoslaissa säädetään myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, josta on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Suomen oikeusjärjestyksessä on katsottu, ettei ensihoitotehtävissä käytetä julkista valtaa. Tulkinta on sama, vaikka ensihoitajana toimisi pelastuslaitoksen viranhaltija. Näin ollen ensihoitajan pahoinpitelijää ei tuomita virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Ensihoitajia kohtaan tehtyihin väkivallantekoihin liitettävä sama rangaistusuhka kuin virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa antaisi yhteiskunnassamme voimakkaan viestin siitä, että ensihoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtaudutaan vakavasti. Rikokseen liitetyllä rangaistusasteikolla on ennalta ehkäisevä vaikutus.  Uudella säännöksellä terveydenhuoltoon kuuluvan ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta ja siihen liitetyllä tavallista pahoinpitelyä ankarammalla rangaistusasteikolla olisi merkitystä ensihoidon ammatin yleisen arvostuksen ja kunnioituksen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

 

Laki

rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rikoslain 17 lukuun uusi 6 a § ja 6 b §, jolloin nykyinen 6 a § siirtyy uudeksi 6 c §:ksi, seuraavasti:

 

6 a

ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltainen vastustaminen 

Joka  käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa terveydenhuoltoon kuuluvaa ensihoitotehtävää tekevää vastaan, on tuomittava ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

 

6 b

ensihoitotehtävää suorittavan henkilön vastustaminen

Jos ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava ensihoitotehtävää suorittavan henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

 

 

Helsingissä 24.5.2018

Jari Ronkainen /ps