Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimenä on Suomen Ensihoitoalan Liitto ry, Förbundet för Akutvård i Finland rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys kuuluu yhteistyöjäsenenä Tehy ry:hyn. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

2 § Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevia yhdistävä liitto, jonka tarkoituksena on Tehyn yhteistyöjäsenenä osallistua jäsenistönsä ammattien kehittämiseen sekä pyrkiä lisäämään jäsenistönsä ammattitaitoa ja -tietoa.

Liiton jäsenet voivat perustaa rekisteröityjä, alueellisia paikallisyhdistyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

* järjestää koulutus- ja luentotilaisuuksia

* järjestää kokouksia

* edistää koulutusta

* julkaisee omaa lehteä ja levittämällä kirjallisuutta

3 § Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi. Liiton kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

4 § Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä ensihoitoalalla työskentelevät 2 §:n mukaiset terveydenhuollon ammattihenkilöt tai terveydenhuollon ammattihenkilöiksi opiskelevat henkilöt.

Lisäksi liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä muussa työssä olevat tai ansiotyöstä poissaolevat edellä mainitun koulutuksen saaneet henkilöt.

Liiton kannatusjäseniksi voivat liittyä terveyden- ja sosiaalihuoltoalan läheisyydessä työskentelevät oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ja hyväksymisestä päättää hallitus.

Liitto voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut liitonpuheenjohtajana tai varapuheenjohtajana useiden vuosien ajan ja hän on erittäin merkittävällä tavalla edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista sekä toiminnan kehittymistä.

Liitolla voi kerrallaan olla yksi (1) kunniapuheenjohtaja.

Liitto voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on työskennellyt ansiokkaasti liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Liitolla voi kerrallaan olla kymmenen (10) kunniajäsentä.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta hänellä on läsnäolo-oikeus kokouksissa sekä puheoikeus kohdassa MUUT ASIAT.

Päätöksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumiseksi tekee liiton vuosikokous hallituksen esityksestä.  Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisen puolesta tulee antaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen koko äänimäärästä.

5 § Liiton hallituksella on oikeus erottaa varsinainen jäsen sekä kannatusjäsen,

joka menettelyllään tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut liiton toimintaa tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.

6 § Liiton varsinaisen jäsenen on suoritettava liitolle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksutavan vuosikokous päättää.  Opiskelijoille, työttömille ja eläkkeellä oleville varsinaisille jäsenille voidaan määrätä alempi jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksutavan vuosikokous päättää.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 § Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa ja päättyy vuosikokoukseen.  Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain sääntöjen 4 pykälän 1 momentissa mainittu varsinainen jäsen.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä kahdeksan hallituksen varsinaista jäsentä sekä neljä numeroitua (1-4) varajäsentä.  Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa toimikausittain. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä. Hallituksella on oikeus nimittää ulkopuolisia asiantuntijoita ja alueellisia yhdyshenkilöitä sekä palkata tarvittavia toimihenkilöitä.

8 § Hallituksen tehtävänä on:

─ huolehtia alueellisten paikallisyhdistysten ja liiton välisestä yhteistyöstä ja tiedonvälityksestä

─ valvoa liiton omaisuuden hoitoa

─ määrätä pienemmistä menoista tulo- ja menoarvion puitteissa

─ valmistella tärkeimmät taloudelliset ja muut kysymykset ennen kuin ne esitetään liiton kokoukselle

─ pitää luetteloa jäsenistä

─ kantaa ja vastata liiton puolesta

─ kutsua koolle liiton vuosikokous

─ antaa vuosikokoukselle vuosikertomus, joka sisältää selonteon liiton toiminnasta

─ antaa vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle

─ valitsee liitolle yksi tai kaksi sihteeriä sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

─ tehdä tili liiton vuosikokoukselle varoista ja

─ hoitaa muutenkin kaikki ne asiat, jotka eivät kuulu vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle.

 9 § Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

10 § Liiton tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on valmisteltava ennen helmikuun 15. päivää  ja annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille ennen helmikuun 28. päivää.

11 § Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien tulee antaa ennen maaliskuun 20. päivää hallitukselle kirjallinen, liiton vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan liiton hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12 § Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus ja niistä on ilmoitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta Tehy-lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenlehdessä.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa. Niillä on kuitenkin oikeus lähettää liiton kokouksiin edustajansa. Edustajalla on kokouksissa läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus kohdassa MUUT ASIAT.

13 § Liiton vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Vuosikokouksessa:

 1 käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta

2 käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden     myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

3 päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän peittämisestä.

4 vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

 5 määrätään jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta

6 vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio perusteluineen

7 valitaan liitolle 7 §:n mukaisesti puheenjohtajat, siten, että liiton puheenjohtaja sekä II varapuheenjohtaja ovat erovuoroisia samana toimintakautena ja I varapuheenjohtaja eri toimintakautena.  Lisäksi valitaan hallitukselle varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja / tai toiminnantarkastajaa näille kaksi varatilintarkastajaa / varatoiminnantarkastajaa.

8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

Asioista, jotka jäsenet, mukaan lukien kannatusjäsenet, haluavat ottaa liiton vuosikokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallisesti esitys hallitukselle kuukautta ennen ao. kokousta. Erityistapauksessa asia voidaan ottaa kiireellisenä varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, jos käsittelyyn ottamisen puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen koko äänimäärästä, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

14 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos muutoksen puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen koko äänimäärästä. Liiton purkamispäätös on käsiteltävä kahdessa eri kokouksessa, ensimmäisessä purkamisehdotus pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jossa purkamispäätös tullakseen voimaan on hyväksyttävä 3/4 enemmistöllä koko äänimäärästä. Mikäli kyseessä on liiton purkamispäätös, siitä on erikseen kokouskutsussa mainittava.

15 § Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä jäsenien koulutustarkoituksiin tai taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden jäsenten hyväksi.

16 § Muutoin liiton toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

17 § Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.