Uhka- ja väkivaltatilanteisiin on saatava lisää koulutusta ja viranomaiskentän yhteisiä ennalta harjoiteltuja toimintatapoja

Ensihoitajat, pelastusalan ammattilaiset ja poliisi kokoontuivat 23.8. – 24.8.2018 ensimmäisille Suomen Palopäällystöliiton järjestämille viranomaisten yhteisille uhka- ja väkivaltatilannekoulutuspäiville Tampereelle. Koulutuspäivien aikana käytiin moniammatillista keskustelua ensihoitajien ja pelastusalan ammattilaisten valmiuksista toimia uhka- ja väkivaltatilanteista, ja jaettiin yhteistä tilannekuvaa läpi viranomaiskentän.

Auttajiin kohdistuvat väkivallanteot ovat lisääntyneet ja ovat kovaa vauhtia arkipäiväistymässä. Naapurimaassamme Ruotsissa on hyökätty jo kivillä heittelemällä sammutustehtävää suorittavia palomiehiä vastaan, paloautoja on rikottu ja tuhottu sekä niistä on varastettu kalustoa. Ensihoitajien kimppuun on käyty ja poliisiautoja poltettu. Vaikka Suomessakin auttajien kimppuun käydään, on tämä onneksi vielä harvinaista – vaikkakin jatkuvasti lisääntyvää. Koulutuspäivillä vaikutti vahva konsensus siitä, että vaikka tätä ei vielä ole Suomessa tässä mittakaavassa esiintynyt, tulee näihin sinivaloyhteisöön kohdistuviin vihamielisiin hyökkäyksiin varautua jo nyt.

Suurimpia haasteita tällä hetkellä aiheuttaa toiminnan erilaisuus eri viranomaisten välillä. Toistaiseksi puuttuu yhteiset toimintatavat ja –mallit erilaisissa uhka- ja väkivaltatilanteissa. Viranomaiset eivät myöskään tunne toistensa toimintatapoja tarpeeksi hyvin voidakseen ennakoida ja tukea toisen viranomaisen toimintaa saumattomasti erilaisissa haasteellisissa tilanteissa. Maailmalta on saatavissa runsaasti hyviä ja toimivia esimerkkejä siitä, miten turvallisuusviranomaisten yhteistyötä parantamalla saadaan näkyviä tuloksia näin parantaen kansalaisten turvallisuutta.

Juhlapuheiden aika on ohi, ja nyt tarvitaan tekoja. Tämä toistui useissa puheenvuoroissa päivien aikana. Käytännössä tämä edellyttää turvallisuusviranomaisten työturvallisuutta kartoittavan ja pohtivan, turvallisuusviranomaisista koostuvan yhteistyöelimen –tai työryhmän perustamista, jonka tarkoituksena on tehdä konkreettisia ja toteutettavissa olevia ehdotuksia ja suosituksia joilla parannetaan kaikkien turvallisuusviranomaisten työturvallisuutta. Muita konkreettisia tekoja joilla yhteistä turvallisuutta saataisiin heti parannettua, olisivat viranomaisten yhteiset koulutukset, koulutusvaihto sekä kaikkien turvallisuusviranomaisten yhteinen peruskoulutuskauteen sijoittuva koulutusjakso, jonka aikana käytäisiin muiden viranomaisten toiminta erilaisissa päivittäis- ja poikkeustilanteissa läpi. Turvallisuuskäytänteiden ja toimintatapojen harjoittelun halki viranomaiskentän tulee myös olla säännöllistä, monipuolista ja kaikkia viranomaisia hyödyttävää.

Suomen Ensihoitoalan Liitto on sitoutunut yhdessä muiden turvallisuusviranomaisia edustavien tahojen, kuten Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Palomiesliiton ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton, kanssa toimimaan asian eteenpäin viemiseksi. Liitto toivottaa myös valtion hallinnon eri toimialat mukaan kehitys- ja yhteistyöhön.

Suomen Ensihoitoalan Liitossa vallitsee vahva tahtotila yhteisten – turvallisuutta monella tasolla kehittävien – toimintatapojen kehittämiseen ja käytäntöön viemiseen.