Suomen Ensihoitoalan Liiton lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Lausunto 13.9.2018
PL 80

00060 TEHY

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Meritullinkatu 8, Helsinki

PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

kirjaamo@stm.fi

 

Viite: STM017:00/2018

 

Suomen Ensihoitoalan Liiton lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry näkee edellämainitussa lakiluonnoksessa lukuisia ongelmia. Liitto näkee, että lakiluonnoksen toteutuessa ensihoitajien työturvallisuus voi heikentyä merkittävästi, sillä ensihoidossa työskenteleville sallitaan lakiuudistuksen myötä uusia, aikaisemmin vain virantoimituksessa olleelle poliiseille suotuja valtuuksia (mm. oikeus pitää kiinni ja toimittaa potilas hoitoon vastentahtoisesti). Ensihoidon työkenttä on jo nyt käymässä haastavammaksi jatkuvasti lisääntyvän väkivallan uhan vuoksi. Tämä lakiluonnos voi entisestään hämärtää mielikuvaa siitä, että ensihoidossa pakkokeinojen käytön sijaan tehdään hoitotyötä ja autetaan kansalaisia hädässä.

 

Ensihoidossa työskentelevällä henkilöstöllä ei tällä hetkellä ole koulutusta toteuttaa kiinnipitoa turvallisin menetelmin. Ensihoitotehtävän erityisluonteeseen kuuluu myös se, että lisähenkilöstöä ei useinkaan ole heti mahdollista saada paikalle. Tällöin rajoitustoimenpiteitä saatetaan joutua tekemään kahden henkilön toimesta, jolloin tämä ei ole toimenpiteiden kohteelle turvallista. Lakiluonnos myös edellyttää tähän koulutusta, jota ei siis tällä hetkellä ole olemassa. Tämä on merkittävä ongelma sekä työturvallisuuden että potilasturvallisuuden kannalta.

 

Ennen itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä edellytetään suoritettavan arviointi siitä, onko toimenpiteiden kohteena oleva henkilö täydessä ymmärryksessä tai sellaisessa vaarassa, että toimenpiteet ovat oikeutettuja. Terveydenhuollon koulutuksessa tähän tulee panostaa, ja jo terveydenhuollossa työskentelevien koulutus ja osaaminen pitää varmistaa.

 

Toimenpiteiden oikeutusta koskeva määre merkittävästä omaisuusvahingon uhasta on kohtuuton. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole koulutettuja arvioimaan omaisuusvahinkojen merkittävyyttä, saati suorittamaan itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä sellaisten ehkäisemiseksi.

 

Lakipykäläkohtaiset perustelut

 

97§ Lakipykälässä edellytetään koulutusta käytettäviin keinoihin ja menetelmiin. Nykyisellään systemaattista koulutusta ei ole olemassa. Liitto näkee ongelmallisena sen, jos koulutusta ei standardisoida tai laadita yhteistyössä sellaisten tahojen kanssa, jotka ymmärtävät sairaalan ulkopuolista sekä päivystyksellistä hoitotyötä ja siihen liittyviä erityisiä haasteita. Koulutuksen toteuttaminen on haastavaa ja erittäin kallista, sillä jokainen terveydenhuollon ammattilainen tulee erikseen kouluttaa näihin toimenpiteisiin ja menetelmiin, jos tämä niitä työssään käyttää.

 

98§ Ennen rajoittamistoimenpiteiden käyttämistä on tarkoituksenmukaista edellyttää itsemääräämiskyvyn arviointia. Ensihoidossa ja akuutissa hoitotyössä työskentelevien koulutus tämän arvion tekemiseen on nykyisellään vajavaista, ja se koskee lähinnä mielenterveyssyistä johtuvaa itsemääräämiskyvyn arviointia esimerkiksi psykoottisilla potilailla. Liitto vaatii tähän standardisoitua ja kaikkia työtehtävissään näitä toimenpiteitä suorittavia koskevaa koulutusta.

 

105§ Kiinnipitämisestä säädetään, että tämä tulee suorittaa hyväksyttävää menetelmää käyttäen. Terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen ei tällä hetkellä kuulu erityistä koulutusta potilaan rajoittamiseen kiinni pitäen. Liitto näkee tämän koulutustarpeen olevan olennainen osa sekä potilaan että terveydenhuollon ammattilaisten oikeusturvaa.

 

109§ Aineiden ja esineiden haltuunotosta säädetään, että aineita ja esineitä voidaan ottaa palveluyksikön haltuun tietyin edellytyksin. Liitto näkee ongelmallisena ja huonosti määriteltynä tämän pykälän siltä osin, että terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole vakiintunutta koulutusta arvioida erilaisten esineiden ja aineiden haltuunoton tarpeellisuutta. Liitto näkee myös, että pykälään sisältyy merkittävä työturvallisuusriski, jos päihteiden käyttäjältä lähdetään ottamaan aineita tai esineitä haltuun ilman tämän suostumusta. Myös tässä kohdassa on huomioitava se, että lisääntyneet valtuudet ja pakkokeinojen käyttö voivat vaikeuttaa itse hoitotyötä.

 

110-111§ Henkilönkatsastus ja henkilöntarkastus ovat perinteisesti kuuluneet poliisiviranomaiselle. Liitto näkee ongelmallisena sen, että terveydenhuollon ammattilaisille sallitaan poliisiviranomaisen oikeudet suorittaa henkilöön kajoavia tutkimuksia ilman tämän suostumusta ja ilman poliisiviranomaisen läsnäoloa. Liitto näkee tässä erittäin suuren työturvallisuusriskin.

 

113§ Poistumisen estäminen hoitoyksiköstä. Liitto toivoo pykälään tarkennusta sairaalan ulkopuolisen ensihoidon osalta: Onko esimerkiksi ambulanssi sellainen hoitoyksikkö, josta poistuminen voidaan estää? Pykälässä oleva maininta voimakeinojen liioittelusta vaikuttaa erikoiselta, sillä terveydenhuollon ammattilaiselle ei tässä nimenomaisessa pykälässä tai aiemmissa pykälissä anneta valtuuksia voimakeinojen käyttöön. Liitto kummeksuu sitä, miten poistumisen estäminen voitaisiin tosiasiallisesti toteuttaa ilman voimakeinoja? Terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen ei kuulu myöskään voimakeinojen käyttö potilaita tai asiakkaita vastaan, joten liitto vastustaa voimakkaasti kaikkea tällaista toimintaa, jolla laajennetaan terveydenhuollon ammattilaisten oikeuksia tai velvollisuuksia voimakeinojen käyttöön.

 

202,206§ Oikeus päästä asuntoon tai muuhun olinpaikkaan, sekä henkilön siirtäminen olinpaikastaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön.

 

Asuntoon ja muuhun olinpaikkaan pääsemisen osalta liitto pitää tärkeänä sen, että toimenpiteeseen ryhdyttäessä tulee selvittää tähän liittyvät työturvallisuusriskit ja huolehtia siitä, että poliisiviranomainen on saatavilla lyhyellä viiveellä turvaamaan ensihoitajien toimintaa.

 

Liitto on huolissaan siitä, että pykälässä annetaan ensihoidon henkilökunnalle valtuudet siirtää potilas vastustuksestaan huolimatta tutkittavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteeseen. Liitto näkee mahdollisesti huolestuttavana kehityksenä sen, että kun oikeus tällaiseen – aiemmin poliisin suorittamaan – toimenpiteeseen annetaan, tulee poliisin antaman virka-avun kynnys kasvamaan huomattavasti. Liitto on huolissaan tähän toimintaan liittyvistä työturvallisuusriskeistä sekä siitä, minkälaisena toimintana kansalaiset tilanteen näkevät, kun ensihoitohenkilöstö voi siirtää vastentahtoisen potilaan tämän vastustuksesta huolimatta sairaalaan ilman poliisiviranomaisen apua.

241§ Virkavastuu. Tämän lain perusteella julkista valtaa käyttävään terveydenhuollon ammattihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta. On kuitenkin erittäin ristiriitaista, että vastuu lain mukaisista toimenpiteistä käsitellään virkavastuuna, mutta virkamiehen (esimerkiksi poliisimiehen) nauttimaa oikeusturvaa (mm. kovempina rangaistuksina virkamieheen kohdistuneista väkivaltarikoksista) ei samalla kuitenkaan ole. Lainsäätäjän edellyttämiä julkisen vallankäytön keinoja tulisi siis käyttää heikommalla oikeusturvalla, kuin mitä esimerkiksi poliisimiehen toteuttamana. Liitto pitää tätä tilannetta täysin kohtuuttomana.

 

Yhteenveto

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeutta tulee vahvistaa, joten Suomen Ensihoitoalan Liitto näkee tämän kehityksen oikean suuntaisena. Liitto kuitenkin näkee akuutissa terveydenhuollossa työskentelevien toimivaltuuksien lisäämisessä lukuisia huolestuttavia ja jopa perusoikeuksia mahdollisesti rikkovia seikkoja. Lisäksi toteutuessaan nämä valtuudet voivat potentiaalisesti vaikuttaa negatiivisesti kansalaisen muodostamaan kuvaan hoitotyötä tekevien ammattihenkilöiden roolista ja puolueettomuudesta. Tämä voi johtaa pahimmillaan työturvallisuuden heikkenemisen lisäksi siihen, että ammattihenkilöstön mahdollisuus tehdä vaikuttavaa ja laadukasta hoitotyötä heikkenee.

 

Poliisi on ensihoidolle erittäin tärkeä yhteistyöviranomainen, jonka erityisosaaminen ja ammattitaito on äärimmäisen tärkeää muun muassa työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden takaamisen kannalta. Tästä syystä eri viranomaistoimijoiden roolien ja vastuiden tulee olla jatkossakin myös sekä lain että kansalaisen näkökulmasta selkeästi erotettavissa toisistaan.

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry (Förbundet för Akutvård i Finland rf) on moniammatillinen, ensihoidon ja immobilisaatiohoidon asiantuntija sekä ensihoidon parissa työskenteleviä ja sitä opiskelevia yhdistävä järjestö. Liitto toimii myös Tehy ry:n yhteistyöjäsenjärjestönä.

 

Liitto toivookin, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon myös ensihoidon näkökulma ja tarjoaa asiantuntija-apuaan jatkovalmisteluun, jos ministeriö tälle näkee tarvetta.

 

Kouvolassa 13.9.2018

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry.