JULKILAUSUMA

 

Ensihoitopalvelun resurssit turvattava soteuudistuksessa

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto on huolissaan ensihoitopalveluiden resurssien riittävyydestä soteuudistuksen lähestyessä. Soteuudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspisteiden verkkoa ollaan tarkastelemassa uudelleen. Toteutuessaan soteuudistus keskittää päivystyspalveluita aiempaa suurempiin yksiköihin ja vie vaativan erikoissairaanhoidon palvelut yhä kauemmas avuntarvitsijoista.

 

Liitto on myös huolissaan viime vuosien suuntauksesta, jossa entistä huonokuntoisempia ja moniongelmaisempia vanhuksia hoidetaan kotona hoitopaikkojen alasajon myötä. Ensihoito kuljettaa kotona pärjäämättömiä vanhuksia toistuvasti päivystyspisteisiin, josta heidät kotiutetaan nopeasti hoitopaikkojen vähäisyyden takia. Ensihoitopalvelu siis kohtaa usein vanhuksia, joiden päivystyskäynnin syy ei ole hoidollinen vaan kotona pärjäämättömyys.

 

Ensihoitopalvelua kuormittavat paljon myös tehtävät, jotka eivät varsinaisesti ensihoitopalvelulle kuulu, tällaisia ovat esimerkiksi muiden toimijoiden tukipalvelut. Toisaalta ensihoitopalvelun tehtävät ovat muuttuneet entistä vaativammiksi ensihoidon kehittymisen myötä: nykyisessä ensihoitotyössä keskiössä on hoidon tarpeen arviointi ja vaativien hoitojen aloittaminen itsenäisesti.

 

Päivystysyksiköitä keskitettäessä kuljetusmatkat ensihoidossa pitenevät, jolloin ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus kasvaa ja uhkana ovat alueelliset ensihoitotyhjiöt. Pitenevät kuljetusmatkat ja ensihoitopalvelulle kuulumattomat tehtävät sitovat yksiköitä, jolloin uhkana on kiireellisten tehtävien hoitamisen viivästyminen. Tämä voi vakavasti vaarantaa kansalaisten perusturvallisuuden.

 

Ensihoitajille on taattava mahdollisuudet toteuttaa parasta mahdollista ensihoitoa sitä tarvitseville. Soteuudistuksessa tämä on otettava huomioon ensihoitohenkilöstön koulutuksessa ja ensihoitopalvelun resurssoinnissa. Suomen Ensihoitoalan Liitto haluaa päättäjien huolehtivan, että nämä asiat turvataan muutoksen jokaisessa vaiheessa valtakunnallisesti. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan kansalaisten yhtäläisistä oikeuksista myös ensihoidon osalta, sillä ensihoito on osa kansalaisten perusturvallisuutta.

 

 

 

Vantaalla 13.4.2018

 

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry:n vuosikokous

 

 

 

 

 

JAKELU: Liiton internetsivut, Ensihoitaja- lehti, Tehy, SPAL, STT, Ensihoitaja (AMK) koulutusverkosto, Ensihoidon tiedotus, STM, Valvira